24. 7. Kristýna

Zítra: Jakub

Fulltextové vyhledávání 2.0

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie > Kronika

Kronika

Historie obce Kelčany

První písemné zmínky o obci Kelčany pochází již z roku 1365. Byla zde tvrz, dvůr a mlýny. Osada, která zde původně byla, se nazývala Staré Kelčany. V roce 1527 se dvůr a mlýny uvádí jako pusté. K obnově došlo v 16. století a bylo zde obnoveno několik gruntů. Kelčanský mlýn byl v provozu celé 16. století. Po třicetileté válce byly Kelčany znovu osídleny. K obci se připojovala další místa, která byla získaná kácením porostů. Obcí protéká potok Hruškovice, na kterém byl ve středověku zřízen rybník. Od roku 1670 se obec nazývá jako Nové Kelčany. 

V roce 1859 byl v obci otevřen lignitový důl Svatá Barbora později důl Prokop, zároveň byla zřízena i sklárna, která roku 1861 vyhořela. Roku 1862 se zde založil cukrovar, ke kterému důl patřil. Cukrovar ročně produkoval tisíce tun cukru. Byla zde vybudována železniční vlečka, která spojovala cukrovar s nádražím v sousední obci Vlkoš.

Škola: V roku 1900 byla zde postavena jednotřídní škola obecná. Stavbu prováděl Josef Polášek, stavitel z Kyjova za obnos 42 000 korun. Nutno se zmíniti o tom, že stavba školy vyžadovala velké námahy, poněvadž německý cukrovar této věci nepřál. Starosta A. Měsíček a všichni členové obecního zastupitelstva se všemožně namáhali, odpor cukrovaru zlomiti. Škola byla vysvěcena dne 1. září 1909 za velké účasti lidu, P. Sedláčkem arciknězem ze Bzence. Prvním správcem školy byl ustanoven Josef Barák, později mu byla udělena definitiva.

Válka 1914: Válka. V den 31. července 1914 přišel telegram mobilizačního o 1 hod odpoledne. Za 5 minut po vyvěšení mob. telegramu na poště, dělnictvo zastavilo práci a všichni jen sledovali, které ročníky se povolávají do zbraně. Vzrušení a rozčílení bylo na všech stranách i rodinách ohromné. Nadšení pro válku proti Srbsku a Rusku nebylo mezi lidem žádné. V roku 1914 v měsíci říjnu byli sem přiděleni na práce do cukrovaru ruští zajatci celkem 38. V roku 1915 přišli ještě další zajatci – ale srbští počtem 18.

Převrat 1918: V Praze byl znám 28. října večer u nás byl znám oficielně 29. října v 7 hod. ráno úředním telegramem z Prahy od Národního výboru! Zpráva o osvobození národa a vlasti – ukončení války byla přijatá s radostným nadšením ve všech vrstvách. Mezitím co se sjíždělo vojsko z fronty, jež vydali s národními kokardami, ustavil se v Kyjově Národní výbor a převzal vedení okresu do svých rukou. Národní výbor donutil zdejší cukrovar k propuštění 26 úředníků německé národnosti. Pořádaly se velké manifestační tábory, na nichž se přísahala věrnost republice československé. Ve světové válce padlo 9 našich občanů.

Sokol: Dne 5.  ledna 1919 byla ustanovena odbočka Sokola Žádovice – Kelčany, se sídlem v Kelčanech. Členů 194, starostou Sokola byl poštmistr Ingr. Sokolovna byla propůjčena akciové společnosti.

Volby do obcí: Rok 1919 byly obecní volby v měsíci červnu. U nás se volilo na základě poměrného zastoupení, v poslední chvíli se však provedli volby dohodou. Starostou byl zvolen Štěpán Drobilík.

Prajzký hřbitov: V roku 1910 byl odstraněn hřbitůvek u cukrovaru, hroby byly vykopané, nalezené kostry 4 osob. Po krajích stáli pěkné lípy, uprostřed postaven kříž. Dle sdělení občanů byly to oběti cholery z roku 1859.

Kaple: Uprostřed obce stojí kaple v roku 1817 postavená a je za věcená ke cti Navštívení Panny Marie na den 2. července každého roku. V ten den slaví naše obec pouť, každého roku je sloužená mše svatá za účasti všech občanů. Děvčata obstarají vždy k tomuto dni výzdobu kaple a venkovní kazatelny, a hoši dělají ohradu před kaplí z čerstvého haluzí.

Zvyky: O Velikonocích se odbývají šlahačky a z neděle na pondělí velikonoční mládenci posípají zamilovaným lidem chodníky buď bílou prašnicí nebo plevami, také staví panáky do komínů. V hody jsou tance kolem káčera. Kroje jsou kyjovské, lze jen litovati, že se u jinochů odkládá, jen děvčata doposud kroj tento udržují.

Rok 1923

Povodeň: 1. června o 14 hod. přišla náhlá velmi divoká bouřka, průtrž mračen s krupobitím. V cukrovaru byl povodní způsoben rybník, voda stála 52 cm vysoko. Škody byly ohromné, zvláště v okolních obcích. Dne 21. června přišla zase o 15 hod. bouřka silnější prvé a nadělala zase u nás velkých škod, krupobití, povodeň.

Požár: Dne 10. září o 16 hod. vznikl z neznámé příčiny požár ve stodole u statkáře Nováka, která byla plná ječmene a jeteliny. Dostavily se hasičské sbory z Kyjova, Vlkoše, Skoronic a cukrovaru. Oheň byl ohromný – stodola hořela dva dny.

Rok 1924

Nezaměstnanost: V naší obci otázka nezaměstnanosti není tak velice ožehavou, v nejhorší době najde zaměstnání v cukrovaru nebo u velkoskladu. Platí se dělníkům 12 – 15 Kč denně.

Neštěstí: Dne 24. října byl zasypán v uhelných dolech havíř Julius Zeman ze Žádovic. Byl vytažen mrtev! Zůstala vdova a jedno dítě.

Rok 1925

Rekonstrukce cukrovaru: V březnu se počala prováděti rekonstrukce cukrovaru, při které bylo zaměstnáno několik set dělníků zdejších i okolních – mimo výborně kvalifikovaných síly různých strojíren. Výdělky byly velké! Rekonstrukce pohltila několik milionů. Cukrovar se zařizoval na větší denní výkonnost. Dělníků zaměstnáno je nyní 415.

Rok 1926

Zánik akciové společnosti: Dne 27. prosince usnesla se správní rada v přítomnosti 25 akcionářů na schůzi v Brně na splynutí zdejšího cukrovaru – s cukrovarem Kuffner a spol. v Břeclavi. Kelčanská společnost vůbec tímto dnem úplně zaniká, poněvadž akcie kelčanského cukrovaru byly vzaté všechny z oběhu. Centrála bude v Břeclavi.

Obecní studně: Dne 22. září byla uzavřena obecní studně vedle hostince Domanského z rozkazu úředního, poněvadž je důvodné podezření, že je příčinou vzniku a rozšiřování nemoci tyfu. Bylo zde 5 případů onemocnění tyfem. Kronikář se zmiňuje o této studni proto, že zde byla několik set let úplně jediná, z které se zásobovala celá obec vodou jako pitnou, vaření i pro dobytek.

Rok 1927

Tyf: Dne 13. června onemocněl cukrovarní zaměstnanec a dvě děti za příznaků tyfu. V důsledku toho byli převezeni do Brna, budovy dezinfikovány a bylo zde podezření, že bacily této nemoci nutno hledati v pitné vodě cukrovarní. Nařízeno úředně vodovod v cukrovaře uzavříti. Pozdějším šetřením se však zjistilo, že voda žádné škodné bacily neobsahuje a vodovod byl znovu uvolněn.

Rok 1928

Blesk: 19. července o 4 hod. odpoledne přišla náhlá a prudká bouřka a blesk uhodil do zdejší stodoly velkostatku. Oheň včas zpozoroval abiturient Ludvík Otruba syn mlynáře, který za pomoci jeho bratra Bohumíra – vyšplhali se na střechu a oheň zadusili. Odvážný čin chlapců byl všemi v obci pochválen.

Kanalizace: Usnesením obecní rady a zastupitelstva byla tohoto roku provedena kanalizace obce – počínaje od čísla 9 vedena směrem přes dědinu k potoku. Kanalizace byla provedena za obnos 11 800 Kč.

Rok 1930

Elektrizace: V měsíci červnu při schůzi obecní rady a zastupitelstva, bylo definitivně usneseno na návrh radního Řehoře Ingra, zříditi místní elektrizaci. Smlouva byla ujednána se západomoravskými Elektrárnami v Brně. Zatímní rozpočet stanoven na 121 000 Kč. Investiční práci přípojek provedla firma Transforma z Olomouce.

Toho roku také proběhlo sčítání lidu s tímto výsledkem: 390 Čechů a 21 Němců.

Rok 1931

Elektrizace: Dne 3. dubna (na velký pátek) byla ukončena práce na místní síti západomoravských elektráren a odevzdané oficiálně obci k provozu. Celkem bylo připojeno 39 domů.

Vykopávky: Známý geolog amatér Moravský z Kyjova předsevzal vykopávky ve Starých Kelčanech v naději, že najde nějaké stopy po bývalém Hradu Kelčanských pánů, kteří měli býti držiteli zdejšího hradu, který prý stával na kopci za cukrovarem jižně od lesíka. Pisatel těchto řádků byl přítomen vykopávek a hledání, podařilo se amatéru sem tam najíti nějaký hrnec rozbitý a kosti z roku 1000 – 1100 i pozdější, ale celkem na nic nepřišel, co by podepřelo pravdivost legend o zdejším hradě.

Rok 1934

Nezaměstnanost: Nezaměstnanost je tohoto roku u nás dosti citelná a proto obecní rada umožnila nezaměstnaným práci tím způsobem, že zadala práce u potoka domácím lidem – kde byly zaměstnání několik týdnů.

Rok 1936

Oprava školy: Z usnesení místní školní rady a obecního zastupitelstva byla provedena oprava školní budovy. Práce byla zadána městskému staviteli Josefu Poláškovi z Kyjova. Oprava si vyžádala nákladu 16 000 Kč. Na těchto pracích byli zaměstnáni jen místní občané.

Rok 1938

Oprava kaple: V měsíci květen se usnesla obecní rada a zastupitelstvo na opravě a zvětšení místní kaple. Stavba byla zadána staviteli Josefu Poláškovi z Kyjova. Oprava si vyžádala přes 40 000 Kč mimo ještě vnitřní oltářní úpravu.

Mobilizace: Dne 23. září 22 hod. a 10 min. hlásí telegraf, telefon i rozhlas mobilizaci. Povolává se mužstvo do 40ti let do zbraně. Přes všechen děs a napětí – co bude dále – nastupuje všechno mužstvo rychle a včas na svá místa. Mobilizace byla provedena velmi hladce.  Z naší obce bylo mobilizováno 40 mužů!

Rok 1939

Oprava kaple: 2. července na tzv. Kelčanský svátek byla vysvěcena nově zbudovaná kaple na návsi. První zvon byl za války Němci odvezen a po ní vrácen.

Rok 1944 – 1945

Škola za války: Občané Kelčan žili celkem v jednotě. I škola prožívala válku s různými těžkostmi. U nás na škole byli až 3 učitelé. V roce 1940 bylo ve škole ubytováno německé vojsko. Záhy zavedeno bylo vyučování v němčině. Knihy nehodné fašistům byly vyřazovány a zaváděny nové v duchu německé ideologie. Od roku 1941 bylo nařízeno vyučování v němčině povinně: 4 hodiny týdně. V roce 1945 byly zimní prázdniny prodlouženy a pak vlivem blížící se fronty a v průběhu bojů v okolí měly děti mimořádné prázdno až do 8. května, kdy se začalo opět pravidelně vyučovat s novým životem.

Rok 1947

Rybník u cukrovaru: V Kelčanech pod cukrovarem byl zřízen rybník, který byl učiněn pokusným. Napouští se do něj vápenná voda a tak vápennou neutralizací kalů získává se výživný plankton pro ryby, ty se pak nemusí přikrmovati. Výlov bývá koncem září středem zájmu i okolí a provádí jej stálé rybářství.

Rok 1953

Měnová reforma: 30. května 1953 usnesení a provedení peněžní reformy a zrušení lístků na potravinářské a průmyslové zboží. Tato měnová reforma – dějinná to operace – ustihla nejvíce peníze udržované doma. Tyto byly vyměněny v poměru 1:50. Každý občan dostal vyměněno z těchto základních peněz po 300 Kč na hlavu v poměru 1:3. Přepočet vkladů byl proveden takto: do 5 000 Kč v poměru 1:5.

Rok 1955

Jubilejní rok: Oslavy 10. výročí osvobození ČSR Rudou armádou byly zahájeny hned počátkem roku 1955 slavnostními podniky uměleckými, sportovními soutěžemi a pokračovali postupně místními vzpomínkovými oslavami tak, jak byla různá místa od východu ze Slovenska před 10 lety osvobozována. V Kelčanech bylo toto výročí vzpomenuto lampionovým průvodem, zvláštní relací historického rozhlasu, v níž ředitel školy přednesl občanům výstižné vzpomínkové pásmo všech oněch historických, tak významných a pohnutých událostí před 10 lety.

Rok 1957

Benátská noc: 23. června uspořádal Rudý koutek cukrovaru na rybníku velkém a okolí 1. Benátskou noc s velkou výpravou.

Rok 1958

Nový hřbitov: V tomto roce byla v Kelčanech uskutečněna dávná myšlenka a potřeba tj. zřízení hřbitova na pozemku nedaleko silnice ke Kyjovu. Do středu byl nejdříve přemístěn kříž z bývalého rozcestí pod Vysokou k Vracovu. Kolem hřbitova byl pak postaven drátěný plot, zřízena železná brána a vše bylo postupně natřeno barvou. Delší dobu nikdo neumřel a tak bylo vždy otázkou, kdo bude na tomto novém hřbitově pochován první. Zřízením tohoto samostatného hřbitova byla definitivně vyřešena velmi nevhodná pro Kelčany situace: pohřbívání v Kostelci.

Rok 1959

50 let školy: Na tento rok připadá jubileum zdejší národní školy: 50. výročí jejího postavení a začátku vyučování ve vlastní obci. K této příležitosti bylo nutno budovu náležitě připravit. V prázdniny byla vymalována hlavní třída, opraveny malby na chodbách a natřena vně všechna okna a dveře. Pietní vzpomínka byla věnována i těm žákům, kteří se tohoto dne nedožili. Od roku 1909 chodilo do zdejší školy celkem 2 284 žáků, vystřídalo se 8 správců školy, 4 literní učitelé a 23 učitelek. Maximální návštěva byla ve školním roce 1916/1917 79 žáků v jedné třídy.

Rok 1962

100 let cukrovaru: Na letošní rok připadlo 100 leté výročí založení našeho cukrovaru. Toť je i pro naši kroniku významná příležitost k podrobnějšímu záznamu historických dat tohoto typického zdejšího podniku ovlivňujícího pracovně, hospodářsky a leckdy i politicky a kulturně život naší obce. Proto je na místě přehlédnouti uplynulé století tohoto moravského cukrovarského veterána. Jeho vznik byl motivován čistě finančně spekulačními důvody německých podnikatelů Kleinů, kteří vlastnili železářské závody a velkostatky na severní Moravě a zabývali se i výstavbou železnic.

Rok 1965

ZDŠ v Kelčanech: Situace uzavření školy dostává se do konečných údobí. Dne 10. 6. bylo sděleno, že děti z Kelčan budou navštěvovat školu v Ježově, kam budou dopravovány autobusy ČSAD.  Dne 20. srpna 1965 byla svolána radou MNV veřejná schůze, na které byli občané seznámeni s důvody, proč došlo k uzavření školy. Rodiče byli seznámeni s autobusovou přepravou. Bylo dále zodpovědně prohlášeno, že se rodičům dává plná záruka, co se týká dozoru nad dětmi, jak do odjezdu autobusu, tak i během dopravy.

Rok 1968

Cukrovarské rybníky: Zrušením cukrovaru jako takového, ztratil také zřízený biologický rybník pro zadržování a využití škodlivých cukrovarských odpadních vod své opodstatnění. Byl pojat plán tento rybník zrušit a půdu vrátit zpět pro zemědělské účely.

Rok 1972-1978

V roce 1976 byla obec Kelčany připojena k větší sousední obci Žádovice. Po smrti kronikáře (1972) se v obci Kelčanech nenašel žádný, kdo by kroniku dále vedl. Takže od roku 1972 zápisy v kronice chybí.

Rok 1979-1994

Od roku 1978 nebyl nikdo, kdo by pokračoval v zapisování obecních událostí. Těžko se dají zjistit všechny události, které se za uplynulé roky staly a které by stály za zaznamenání. V roce 1990 se obec Kelčany znovu osamostatnila, byl ustaven, ne už Národní výbor, ale Obecní úřad a zvolen, ne už předseda, ale starosta. Tím byl zvolen pan Jindřich Medek.

Na jaře roku 1992 byla uspořádána sbírka na opravu střechy a fasády kaple. Velkou částkou přispěla paní Rajsiglová Štefánie. Oprava stála 83 000 Kčs.

Rok 1994

V jelčanské hospodě se od roku 1986 tradičně schází obyvatelé středního věku. První setkání bylo v hospodě, kde bylo dohodnuto, že by bylo pěkné jednou za rok nebo za dva roky se sejít a zavzpomínat na mládí.

Jan Slabák: Tomu všemu ale předcházelo velmi pěkné posezení už v roce 1981, při příležitosti 40. narozenin našeho slavného rodáka Jendy Slabáka, kapelníka světoznámé dechovky „Moravanka“. Pan Slabák se narodil v Kelčanech číslo domu 36. Už jako chlapec se velmi zajímal o hudbu. Začal se učit hrát u pana učitele Frýborka. Když v Kelčanech na zábavě hráli „Skoroňáci“, vydržel stát u kapely celý večer. Kapelník ho i nechal zahrát na trubku. Po škole začal hrát v brněnské filharmonii. V roce 1971 založil malou dechovku „Moravanku“, která hrála lidové polky a valčíky. Hudba hrála tak krásně a řízně, že její styl přebraly všechny moravské dechovky.

Volby: Ve dnech 18. a 19. listopadu se uskutečnily volby do zastupitelských orgánů. Starostou byl zvolen znovu pan Jindřich Medek, který získal 106 hlasů.

Rok 1996

Škola: Objekt, který je dominantou obce, pochází z roku 1909 a už od poloviny sedmdesátých let se v něm neučí. Po dvaceti letech chátrání, se Kelčanštní rozhodli pro její podstatnou opravu. Záměrem obce je zmodernizovat celou budovu a v obnovených objektech chtějí zřídit novou obecní úřadovnu, poštovní pobočku, knihovnu a ordinaci všeobecného lékaře. Náklady na opravu přesáhnou pět milionů korun.

Rok 1998

Volby: V listopadu ve dnech 13. a 14., jsme volili nové zastupitelstvo obce. Na rozdíl od minulých voleb před čtyřmi lety, se přihlásilo 13 kandidátu, takže si obyvatelé mohli vybrat. Ze sedmičlenného zastupitelstva byl starostou zvolen znovu pan Jindřich Medek.

Rok 1999

Obecní úřad: Letos si OÚ vylíčil velké úlohy. Konečně se pustil do dlouho plánované rekonstrukce bývalé školy, která byla postavena před devadesáti lety, a vybudoval v obci část kanalizace. V první řadě bylo vypsáno výběrové řízení na opravu střechy na školu.

Znak a prapor: Místostarostka paní Klimešová s manželem, byli pozváni do Sněmovny České republiky v Praze, aby převzali nový znak a prapor obce Kelčan.

Rok 2000-2001

Škola: Škola už také pomalu roste do krásy. Po nové střeše, byla zabudována nová okna. Vyrobila je firma pana Ježely z Kyjova. Cena nových oken i s jejich vsazením, byla 420 000 Kč. V příštím roce se bude pokračovat úpravou celého přízemí školy, kde bude přemístěn Obecní úřad. Největší událostí v roce 2001 v naší obci, bylo pokračování rekonstrukce školy. Přestože se o její opravě mluvilo téměř deset let, chyběla odvaha a vůle se do toho pustit. Až po posledních volbách v roce 1992 se věci pohnuly. Je nesporné, že hlavní zásluhu na tom má místostarostka, paní Květa Klimešová, která i novou práci organizovala. V opraveném přízemí jsou vybudována nová sociální zařízení, plynové topení, vodovod, nové elektrické rozvody, bezbariérový vjezd k bočnímu vchodu a nová dlažba před budovou. Hodnota díla, dosud vykonané práce na škole je 1 863 000 Kč.

Rok 2002

Volby: Po komunálních volbách, které se konaly ve dnech 1. a 2. listopadu, mají Kelčany nové obecní zastupitelstvo. Nově zvoleným starostou byl pan Roman Šťastný.

Příběh historického dřevěného kříže: Kříž, který stojí u Chrasti už od roku 1810, projevil nezbytný zájem starosta z Vlkoše. I když bylo všeobecně známo, že kříž je majetkem obce Kelčany, bylo dobré toto prokázat. Asi v roce 1998 byl místostarostou dědic dárců kříže, pan Rudolf Ondrůšek. Ten potvrdil, že jeho předkové kříž obci darovali. Obec nechala kříž zapsat mezi kulturní památky.

Rok 2003

Budova OÚ: Od listopadu tohoto roku pokračují práce na opravě bývalé školy. Měl by zde vzniknout sál, klubovna, kuchyňka a WC. Byla odstraněna původní, nevyhovující podlaha a dojde ke zpevnění stropů, aby vyhovovaly budoucímu využití. Všechny práce budou dokončeny v roce 2004. Celkové náklady by měly činit 1 063 835 Kč.

Sportovní areál: V letošním roce také začala rekonstrukce hřiště. Rozpočet na celý areál by měl činit 1 196 000 Kč.

Letos byla z rozpočtu také uvolněna částka 250 000 Kč na zemní práce, projekty dokumentací a přípojky.

Rok 2004

Investice: V prvních měsících byly dokončeny stavební práce na budově Obecního úřadu. Vznikly zde dvě velké místnosti, které jsou průchozí, sociální zařízení a kuchyňka. Byly opraveny omítky a zhotoveny nové dřevěné podlahy. Byly sníženy a zatepleny všechny stropy. Místnosti, schodiště a chodby byly vymalovány a provedeny nátěry. Koncem roku je zkolaudována budova Obecního úřadu. Celkové náklady na tuto stavbu činily 1 151 704 Kč.

Sportovní areál: Koncem srpna byla zhotovena víceúčelová zpevněná plocha pro míčové hry, na kterou jsou dotace ve výši 100 000 Kč z programu Obnovy venkova.

Rok 2005

V letošním roce má naše obec výročí 640 let od první písemné zprávy, která pochází z roku 1365.

Činnosti OÚ: V první polovině roku se investovalo do části obce „Kolonka“. Bylo rozšířené veřejné osvětlení o 2 nová světla, vyčištěn úsek kanalizace u bytu č. p. 46, který způsobil již několik zatopení sklepů a garáží. Částečně se opravil úsek silnice z Kolonky do Žádovic, po konec našeho katastru.

Sportovní areál: Letos bylo zažádáno o dotaci na dokončení sportovního areálu v obci. Krajský úřad schválil dotaci ve výši 120 000 Kč. V červnu byl zhotoven chodník od domu p. Reitera až po poslední schodiště na hřišti. Byly zabudovány lavičky, nádrž na vodu a sklad. V rohu hřiště vznikl dětský koutek s dřevěnými výrobky.

Rok 2006

Zásah Policie: 26. září brzy ráno proběhla policejní akce v doprovodu vrtulníku a hasičů. Policisté pátrali po mladících, kteří se popálili při výrobě drog. Dva lidi byli převezeni do Brna na ošetření popálenin a třetí se ukryl. Bylo po něm vyhlášeno pátrání.

Hřbitov: Koncem září se začalo s rozsáhlou opravou místního hřbitova. Dřevěné oplocení, zchátralá márnice nebo chybějící přívod elektřiny. To jsou důvody, proč se vedení obce rozhodlo stav hřbitova rázně změnit. Práce jsou rozděleny do dvou etap. Letos se opraví dvě strany hřbitova a udělá nová vstupní brána. Bude-li přát počasí, začne se opravovat márnice, která je v dezolátním stavu a po opravě doslova volá. Celé náklady, které obci z části pomůže uhradit dotace od Jihomoravského kraje, se odhadují na dva miliony korun.

Vodní nádrž: V měsíci říjnu došlo k zahájení stavby vodní nádrže. Dne 26. 6. 2006 bylo vydáno stavební povolení k obnově vodní nádrže. V tu dobu to nevypadalo, že tato akce by se ještě v tomto roce zahájila. Ale Pozemkovému úřadu se podařilo sehnat finanční prostředky. Dne 9. 9. 2006 proběhlo výběrové řízení. V tomto roce má být proinvestováno asi 4 000 000 Kč.

Volby: 20. a 21. října proběhly volby do zastupitelstva obce. O hlasy voličů se ucházelo 11 kandidátů. Zvoleno bylo sedm z nich. Starostou byl zvolen opět pan Roman Šťastný, který získal 100 hlasů. Místostarostou byl zvolen pan Pavel Šnajdr.

Rok 2008

Vichřice EMMA: Řádění vichřice začátkem března se nevyhnulo ani naší obci. Spoustě domům vichřice zničila střechy, pobořila zdi a zlámala několik stromů. Vichřice pobořila i několik pomníků na místním hřbitově.

Rok 2009

Červen: V současné době probíhají práce na projektu „Polní cesta Vlkoš – Kelčany“. Jedná se o napojení cesty od Vlkošských búd, kolem lesa až po hlavní silnici. Dále vybudování nového mostu a cesty ke statku s napojením na silnic obce. Obce Vlkoš a Kelčany získaly na tento projekt dotaci ve výši 14 518 000 Kč. od Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Rok 2010

Volby: Letos se přihlásilo 16 kandidátů do obecního zastupitelstva. Volby do zastupitelstva rozdělily občany na dva tábory. Jedni, kteří jsou pro současné zastupitele a druzí jsou pro nové vedení obce. Pomluvy na současné zastupitelstvo neberou konce. Přestože starosta udělal spoustu práce za své volební období 2006 – 2010, jsou i tací, kteří si myslí, že co udělal je špatně. I kandidáti se dělí na dvě skupiny. Když jedni rozešlou letáčky, jaké mají cíle do dalších let 2010 – 2014, hned dostanou občané další letáčky jak je a bylo všechno špatně. Voleb se zúčastnilo neskutečných 82,8 % voličů, tj. 169 občanů. Po volbách se začíná spekulovat, kdo bude starostou obce. Jelikož „nově přihlášení kandidáti“ mají o hlas víc, tak chtějí mít starostu i místostarostu ze svých řad.

Zasedání zastupitelstva: Schůzi řídil dosavadní starosta pan Roman Šťastný- Na zasedání byl do rukou předsedajícího složen slib nově zvoleného zastupitelstva. Dalším bodem byla volba starosty. Hlasování bylo veřejné. Na závěr zasedání nastala diskuze. Starosta přednesl projev, kde zmínil priority nového zastupitelstva. Diskuze byla velmi bouřlivá. Nespokojení občané dávají najevo nesouhlas. Také padají urážky: „Konečně jsou na obci studovaní lidi“ nebo „Lidi nemají co kecat do toho, kdo bude vládnout.“

Rok 2011

23. 6. 2011 byla svolána schůze zastupitelstva, která byla ukončena dřív, než začala. Její tři zastupitelé Roman Šťastný, Miroslava Zavrtálková a Pavel Šnajdr podali demisi a odstoupili. Zastupitelstvo se 4 členy funguje v provizoriu. Nové volby byly stanoveny na 10. prosince 2011. Proč vlastně došlo k této situaci. Neochota spolupracovat a hájit zájmy spoluobčanů těchto tří odstupujících zastupitelů. Občané se rozdělili na dva tábory, jedni co podporují nové zastupitele, druzí podporující bývalé zastupitele.

Rok 2013

Kaple: Největším dílem letošního roku je rekonstrukce kaple Navštívení Panny Marie. Finanční stránka opravy byla pokryta z větší části ze získaného dotačního titulu a nezanedbatelnou částkou se podílela obec a Římskokatolická farnost Vracov.